Versie september 2022 - FOSK Mirrors

Algemene voorwaarden FOSK Mirrors (V.O.F.). Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58869018.

Adres: Firmawei 15 te Joure;
Telefoonnummer: +31 (0)513 41 00 00, maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 16:00
E-mailadres: info@foskmirrors.com
Btw-identificatienummer: NL853216253B01

 1. Begripsbepalingen
  In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:Artikel: een artikel van deze Voorwaarden
  FOSK: FOSK Mirrors (V.O.F.)
  Handelsnaam: Spiegels.nl
  Overeenkomst: de overeenkomst voor de verkoop van Goederen  tussen de Klant en FOSK
  Voorwaarden: de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van FOSK zoals uiteengezet in dit document
  Klant: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die met FOSK een overeenkomst sluit of wenst te sluiten
  Rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordiger van FOSK: een vertegenwoordiger van FOSK waarvan de identiteit en de bevoegdheid tot wijziging of afwijking van deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door FOSK aan de Klant is medegedeeld
  Goederen: de goederen (met inbegrip van een deellevering van de goederen) die het voorwerp vormen van de bestelling van de Klant. Onder Goederen wordt in deze Voorwaarden mede verstaan het verlenen van diensten en het verrichten van werkzaamheden (zoals maar niet beperkt tot levering/montage/installatiewerkzaamheden) met betrekking tot de te leveren Goederen.
  Aanbieding: een door FOSK uitgebrachte aanbieding of offerte
  Partijen: FOSK (Spiegels.nl) en een Klant
  Partij: FOSK (Spiegels.nl) of een Klant

 

 1. Werkingssfeer
  2.1     Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen FOSK en een Klant, waaronder, maar niet beperkt tot, alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.
  2.2     Alle door FOSK opgegeven prijzen zijn gebaseerd op deze Voorwaarden en weerspiegelen onder andere de beperkingen ten aanzien van de aansprakelijkheid van FOSK die deze bevatten.
  2.3     De toepasselijkheid van de algemene (inkoop-)voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk door FOSK van de hand gewezen en deze hebben geen enkele bindende kracht voor FOSK. Geen enkele door de Klant voorgestelde of bedongen koopvoorwaarden noch enige andere voorwaarden, garanties, bijzonderheden, normen, criteria, specificaties en andere zaken, schriftelijk dan wel mondeling, expliciet dan wel impliciet, maken deel uit van of worden geacht te zijn opgenomen in deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst, tenzij schriftelijk overeengekomen door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van FOSK.
  2.4     Vanaf het moment dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op een met de Klant gesloten Overeenkomst, wordt de Klant geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op andere met FOSK gesloten of te sluiten overeenkomsten. Van deze Voorwaarden afwijkende bedingen en wijzigingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts van toepassing op de Overeenkomst voor het doel waarvoor die bedingen, wijzigingen en/of aanvullingen zijn overeengekomen.
  2.5     Geen enkele agent of verkoper van FOSK is bevoegd om namens FOSK enige garantie af te geven of zaken te doen anders dan onder de (ongewijzigde) voorwaarden van deze Voorwaarden.
  2.6     Aan het sluiten van de Overeenkomst voorafgaande verklaringen dienen, nadat een Overeenkomst is gesloten, te worden beschouwd als zijnde vervangen door de Overeenkomst en deze Voorwaarden en dienen niet te worden beschouwd als deel uitmakend van de Overeenkomst.

 

 1. Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
  3.1     Aanbiedingen van FOSK zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van de totstandkoming van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen, kunnen door FOSK worden ingetrokken, ook na aanvaarding daarvan door de Klant. Aanvaarding door de Klant van een door FOSK gedane Aanbieding heeft echter een bindend effect jegens de Klant.
  3.2     Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien de totstandkoming van de Overeenkomst door FOSK schriftelijk aan de Klant is bevestigd, of bij aanvang van de uitvoering van een Overeenkomst door FOSK.
  3.3     Aanbiedingen en toezeggingen door, en afspraken met werknemers van FOSK, hebben slechts bindende gevolgen voor FOSK indien en voor zover deze door FOSK schriftelijk op bevoegdelijke wijze zijn bevestigd.

 

 1. Prijzen
  4.1     Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn door FOSK opgegeven prijzen exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief eventuele andere belastingen, toeslagen en heffingen van overheidswege.
  4.2     Alle overige kosten zoals, maar niet beperkt tot, kosten in verband met het transport, de verzending, de verpakking en de verzekering van de Goederen komen voor rekening van de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  4.3     Verhogingen van kosten of uitgaven die voortvloeien uit een handelen of nalaten of bijzondere eisen van de Klant of wijzigingen die op verzoek van de Klant zijn aangebracht, kunnen naar keuze van FOSK aan de Klant in rekening worden gebracht.
  4.4     Geoffreerde prijzen als gevolg van kennelijke fouten en omissies kunnen te allen tijde worden herzien zonder enige aansprakelijkheid van FOSK.

 

 1. Betaling
  5.1     Betaling aan FOSK geschiedt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders staat vermeldt op de factuur, binnen 7 dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek of verrekening, op de daartoe door FOSK aangegeven wijze en in de valuta zoals vermeld op de factuur.
  5.2     De door FOSK gehanteerde betalingstermijn is ook van toepassing wanneer de levering vertraagd is en/of de Klant niet in de gelegenheid is gesteld de Goederen te inspecteren.
  5.3     De door FOSK gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn en kan niet worden verlengd. Indien de Klant enig bedrag niet binnen de gestelde betalingstermijn betaalt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Zodra verzuim aan de zijde van de Klant zich voordoet, zijn alle vorderingen van FOSK op de Klant onmiddellijk opeisbaar, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.
  5.4     Vanaf de dag waarop het verzuim van de Klant zich heeft voorgedaan, is de Klant maandelijks een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het totale aan FOSK verschuldigde bedrag. De incassokosten en de over de voorafgaande maanden verschuldigde rente (samengestelde rente) worden opgeteld bij het verschuldigde bedrag, een en ander tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij, indien de laatste periode van niet-betaling een gedeeltelijke maand is, deze wordt gerekend als een gehele maand.
  5.5     Alle incassokosten (zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke) komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 2,000.
  5.6     De Klant doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht zich op verrekening te beroepen. Tevens doet de Klant uitdrukkelijk afstand van het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
  5.7     De Klant zal – indien daartoe naar het oordeel van FOSK redenen zijn – voor de nakoming van al zijn verplichtingen onmiddellijk op verzoek van FOSK (aanvullende) zekerheid stellen in een door FOSK verlangde vorm. Indien de Klant niet voldoet aan een verzoek van FOSK om zekerheid te stellen, kan FOSK haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst opschorten of de Overeenkomst ontbinden zonder dat daarvoor een schriftelijke kennisgeving aan de Klant vereist is.
  5.8     FOSK is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de Klant te verrekenen met enig bedrag dat FOSK aan de Klant verschuldigd is.

 

 1. Risico-overdracht
  6.1     Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, levert FOSK op de aangegeven laadplaats (EXW, in overeenstemming met Incoterms 2020).
  6.2     De Klant sluit een adequate verzekering af die de Goederen dekt vanaf het moment dat het risico wordt overgedragen tegen alle risico’s, waaronder, maar niet beperkt tot, verlies, diefstal, beschadiging en vernietiging van de Goederen.
  6.3     FOSK kan de Goederen in gedeelten leveren en de Klant voor die deellevering pro-rata factureren. Indien de Goederen in gedeelten worden geleverd, vormt elke levering een afzonderlijke overeenkomst en het niet leveren door FOSK van een of meer deelleveringen in overeenstemming met deze Voorwaarden of een vordering van de Klant met betrekking tot een of meer deelleveringen, geeft de Klant niet het recht om de Overeenkomst als geheel als niet nagekomen te beschouwen.
  6.4     De Klant is verplicht de Goederen op het moment van levering in ontvangst te nemen, dan wel de Goederen af te halen, dan wel levering van de Goederen mogelijk te maken.
  6.5     Alle kosten en elke schade en/of verlies die FOSK lijdt als gevolg van weigering, of vertraging bij het in ontvangst nemen van de Goederen of een deel daarvan – daaronder begrepen het niet tijdig verstrekken van laadinstructies en het niet tijdig ophalen van de Goederen op het moment dat deze Goederen beschikbaar zijn voor afhaling – komen voor rekening van de Klant, waaronder opslagkosten.
  6.6     De Klant is bij levering EXW verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving betreffende de verpakking en etikettering van de Goederen en de invoer daarvan in het land van bestemming en voor de betaling van eventuele rechten daarop.

 

 1. Levering en transport
  7.1     Een door FOSK gegeven tijdstip of datum voor de levering van Goederen dient te worden beschouwd als een schatting die te goeder trouw door FOSK is gemaakt, maar is niet bindend voor FOSK als zijnde een voorwaarde van de Overeenkomst of anderszins. Het tijdstip van verzending of levering is geen fatale termijn, tenzij hiermee vooraf schriftelijk akkoord is gegaan door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van FOSK. In geen geval is FOSK aansprakelijk voor verlies of schade die de Klant lijdt als gevolg van het niet verzenden of leveren binnen die tijd of voor die datum of als gevolg van enige andere vertraging in de verzending of levering, hoe dan ook veroorzaakt.
  7.2     Indien een levering is vertraagd als gevolg van overmacht als bedoeld in artikel 11.1 van deze Overeenkomst, alsmede door (toerekenbare) handelingen of nalatigheden van de Klant, een en ander in redelijkheid door FOSK te beoordelen, wordt de termijn voor levering verlengd met de duur van de vertraging indien FOSK dit verlangt.
  7.3     Wanneer FOSK in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst werk (levering, installatie, onderhoud of anderszins) uitvoert op het bedrijfsterrein (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan alle zaken aanwezig op het bedrijfsterrein) van de Klant, zorgt de Klant ervoor dat het bedrijfsterrein een veilige werkomgeving vormt en dat wordt voldaan aan wettelijke veiligheidsvoorschriften en andere overheidsvoorschriften. De Klant zorgt er voor eigen rekening en risico voor dat alle informatie en (hulp)materialen waarvan FOSK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst (zoals, zonder daartoe beperkt te zijn, de beschikbaarheid van gas, water, elektriciteit, verwarming, geschikte accommodatie, goede sanitaire voorzieningen en afsluitbare droge opslagplaatsen voor materialen, gereedschappen en andere goederen), aan FOSK worden verstrekt. Indien de Klant niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft FOSK het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van de Klant in rekening te brengen bij de Klant. De Klant vrijwaart FOSK tegen alle vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van deze verplichting door de Klant.
  7.4     De Klant erkent dat de uitvoering van de Overeenkomst schade kan veroorzaken aan het bedrijfsterrein van de Klant en stemt er mee in dat het redelijk is dat FOSK (behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van het management van FOSK) niet aansprakelijk is voor schade aan het bedrijfsterrein  (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, gebroken glas, bedrijfsinrichting, decoraties en persoonlijke eigendommen op het Terrein) die voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst. De Klant vrijwaart FOSK tegen alle vorderingen van derden met betrekking tot het schade aan het bedrijfsterrein.
  7.5     Alle Goederen worden te allen tijde vervoerd voor risico van de Klant vanaf het moment van verzending. Schade aan spiegels tijdens het transport is voor rekening van de Klant. Ook indien een andere INCOTERM dan EXW is overeengekomen. Alle schade met betrekking tot het transport is voor rekening van de Klant en FOSK kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De Klant dient zich tegen dit risico adequaat te verzekeren.
  7.6     Mocht een beroep op het in artikel 7.5 gestelde niet van toepassing zijn, dan is FOSK nimmer gehouden tot verdere schadevergoeding dan tot het bedrag dat zij in verband met het verlies of de schade tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud
  8.1     Alle door FOSK geleverde Goederen blijven eigendom van FOSK totdat volledige betaling is gedaan van het bedrag van de vordering van FOSK jegens de Klant ingevolge de Overeenkomst, met inbegrip van rente, kosten en incassokosten. Indien er meer leveringen plaatsvinden tussen FOSK en de Klant, blijven alle geleverde Goederen eigendom van FOSK totdat alle verplichtingen die voortvloeien uit de rechtsverhouding door de Klant zijn nagekomen.
  8.2     Voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden is de Klant niet gerechtigd de Goederen te verkopen, te leveren of te vervreemden, tenzij dit in overeenstemming is met zijn normale bedrijfsuitoefening. De Klant is evenmin gerechtigd de Goederen met beperkte rechten of enig ander recht te bezwaren.
  8.3     De Klant is verplicht Goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als zijnde eigendom van FOSK te bewaren en op te slaan.
  8.4     Onverminderd andere rechten waartoe zij gerechtigd is, is FOSK onherroepelijk door de Klant gemachtigd tot terugname van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen die nog steeds bij de Klant beschikbaar zijn, en de door haar geleverde Goederen in te nemen indien de Klant zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met betrekking tot FOSK niet behoorlijk, volledig en tijdig nakomt. De Klant verleent hiertoe gratis toegang tot de plaats waar de Goederen zijn opgeslagen.

 

 1. Conformiteit, klachten en garantie
  9.1     De webshop, online catalogi, prijslijsten en alle beschrijvingen van de goederen van FOSK die daarin vermeld staan zijn slechts een indicatie van het soort goederen dat door FOSK wordt geleverd en geen bijzonderheden daarin binden FOSK tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van FOSK.  Door FOSK verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend.
  9.2     Behoudens deze Voorwaarden garandeert FOSK dat de Goederen op het moment van levering voldoen aan de schriftelijk tussen Partijen overeengekomen specificaties. Indien de Goederen bestaan uit werken, garandeert FOSK een deugdelijke uitvoering van een werk met betrekking tot de constructie en materialen, voor zover FOSK vrij was in haar keuze daarvan. FOSK garandeert en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor configuratie, ontwerp en/of specificatie van Goederen en werken die door de Klant zijn gekozen en/of geleverd.
  9.3     De Klant dient aanwezig te zijn wanneer de Goederen worden geleverd en/of wanneer de werkzaamheden zijn voltooid en dient te controleren of de geleverde Goederen vrij zijn van gebreken en/of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd. Klachten met betrekking tot de geleverde Goederen of de uitvoering van het werk of de duur daarvan na het vertrek van het afleverings-/montage-/installatiepersoneel worden niet in aanmerking genomen, tenzij de Klant aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken ten tijde van de aflevering van de Goederen of het gereedkomen van het werk. Klachten over kwaliteit, maat/assortiment, hoeveelheid e.d. van de geleverde Goederen en/of het uitgevoerde werk kunnen uitsluitend schriftelijk en onverwijld worden ingediend en in ieder geval binnen 7 dagen na het tijdstip van levering en/of oplevering van het werk, onder opgave van alle gebreken en overige redenen. In alle overige gevallen kunnen klachten slechts schriftelijk en onverwijld (uiterlijk binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek) worden ingediend, binnen 6 maanden na levering van de Goederen/uitvoering van het werk. Bij overschrijding van één van deze termijnen (met als maximum garantietermijn 6 maanden voor alle geleverde Goederen en uitgevoerde werken) worden de Goederen en/of de werken geacht te zijn geleverd/uitgevoerd in overeenstemming met de overeengekomen conformiteit en doet de Klant onherroepelijk afstand van alle aanspraken die niet naar behoren binnen deze termijn zijn ingesteld.
  9.4     Gebreken veroorzaakt door normale slijtage, onoordeelkundig of onjuist gebruik en/of onderhoud, die ontstaan na wijzigingen of reparaties die door of namens de Klant zelf of door derden zijn aangebracht en gebreken veroorzaakt door enig handelen of nalaten van de Klant, blijven buiten de garantie. Voor Goederen met fabrieksgarantie gelden, in afwijking van het bovenstaande, de fabrieksgarantievoorwaarden. Geeft de fabriek geen garantie, dan wordt er ook geen garantie gegeven door FOSK.
  9.5     Goederen worden geacht te zijn geleverd en/of een werk wordt geacht te zijn voltooid (i) wanneer FOSK een vertegenwoordiger van de Klant hierover schriftelijk of mondeling op de hoogte heeft gesteld; (ii) 7 dagen nadat FOSK de Klant schriftelijk of mondeling in kennis heeft gesteld dat de Goederen zijn geleverd en/of het werk is voltooid en de Klant heeft nagelaten het werk binnen die termijn te inspecteren; (iii) bij ingebruikname door de Klant van de Goederen en/of het werk, met dien verstande dat, door het in gebruiknemen van een deel van de Goederen en/of het werk, dat deel als opgeleverd wordt beschouwd. Geringe gebreken, die binnen 30 dagen na oplevering kunnen worden hersteld, staan de oplevering niet in de weg.
  9.6     Klachten over facturen, waaronder de daarin genoemde bedragen, dienen onverwijld en in ieder geval binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk door de Klant bij FOSK te worden ingediend. Bij overschrijding van deze termijn wordt de juistheid van de facturen, inclusief de daarin genoemde bedragen, geacht tussen partijen te zijn overeengekomen. Geringe gebreken, die binnen 30 dagen na oplevering kunnen worden hersteld, staan de oplevering niet in de weg. Indien het werk niet door de Klant is goedgekeurd, wat de voltooiing belemmert, is de Klant verplicht FOSK hiervan schriftelijk en met opgave van redenen op de hoogte te stellen.
  9.7     In geval van een gerechtvaardigde klacht van de Klant op grond van dit artikel 9 heeft FOSK de keuze om (i) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, (ii) de Klant pro rato te crediteren, of (iii) kosteloos alle vervangende goederen of een deel daarvan te leveren, die wel in overeenstemming zijn met de overeengekomen conformiteit. FOSK is gerechtigd haar eerder gemaakte keuze te heroverwegen.
  9.8     Klachten met betrekking tot bepaalde leveringen schorten de betalingsverplichtingen van de Klant met betrekking tot die of andere verrichte leveringen niet op en geven evenmin recht op verrekening.
  9.9     Indien de Klant enige verplichting voortvloeiende uit de met FOSK gesloten Overeenkomst niet behoorlijk, volledig en tijdig nakomt, vervallen alle vorderingen jegens FOSK.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring
  10.1    Voor het intreden van verzuim aan de zijde van FOSK is steeds een ingebrekestelling vereist.
  10.2    FOSK geeft geen enkele garantie van welke aard dan ook anders dan de garanties die uitdrukkelijk in deze Voorwaarden zijn vermeld. (Geimpliceerde) garanties, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, geschiktheid voor doeleinden, duurzaamheid, verhandelbaarheid etc. zijn uitgesloten van de Overeenkomst. In geval de door FOSK geleverde Goederen niet aan de Overeenkomst beantwoorden, is de aansprakelijkheid van FOSK beperkt tot nakoming van haar verplichtingen zoals hierboven beschreven in artikel 9 (Conformiteit en klachten).
  10.3   Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van werknemers van FOSK die lid zijn van het management, is elke aansprakelijkheid van FOSK voor door de Klant geleden schade en/of verlies uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan. Niets in deze Voorwaarden is echter bedoeld om aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten voor overlijden of letselschade of enige andere aansprakelijkheid die op grond van de wet en/of jurisprudentie niet kan worden beperkt of uitgesloten.
  10.4    FOSK is in geen geval aansprakelijk jegens de Klant voor indirecte, bijzondere of gevolgschade en/of verlies (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, winstderving, omzetverlies, bedrijfsonderbrekingen, verlies van contracten, verlies van goodwill, (gevolg)schade als gevolg van het verwerken en/of vermengen van de Goederen en/of het fabriceren van een eindproduct met de Goederen of anderszins), kosten, uitgaven of andere vorderingen tot vergoeding van welke aard dan ook die voortvloeien uit of verband houden met de levering van de Goederen (met inbegrip van enige vertraging in de levering of niet-levering van de Goederen in overeenstemming met de Overeenkomst of überhaupt) of het gebruik of de wederverkoop ervan door de Klant.
  10.5    Onverminderd de in dit artikel 10 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zal elke aansprakelijkheid van FOSK die niet bij wet kan worden uitgesloten in geen geval (i) meer bedragen dan het bedrag dat door de verzekering van FOSK voor de betreffende schade en/of het verlies wordt gedekt en (ii) de prijs van de geleverde Goederen te boven gaan.
  10.6    De Klant vrijwaart FOSK ten volle tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van door hen geleden schade en/of verlies als gevolg van of verband houdende met Goederen afkomstig van FOSK.
  10.7    Alle wettelijke en contractuele beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van FOSK worden ook door FOSK bedongen voor haar werknemers en derden die door FOSK zijn ingeschakeld en voor wie FOSK op grond van de wet aansprakelijk zou zijn, alsmede voor de leveranciers van FOSK.
  10.8   De Klant en FOSK komen overeen dat het redelijk en billijk is om de aansprakelijkheid van FOSK te beperken voor zover wettelijk toegestaan (niettegenstaande de garantieverplichtingen van FOSK) aangezien de Klant meer bekend is met de potentiële verliezen en/of aansprakelijkheden. Deze potentiële verliezen of aansprakelijkheden zullen disproportioneel zijn met betrekking tot de aankoopprijs van de Goederen en het is derhalve commercieel onredelijk voor FOSK om de Goederen te verkopen zonder haar aansprakelijkheid te beperken. Daarnaast zal FOSK geen onbeperkte verzekeringsdekking kunnen afsluiten voor haar potentiële aansprakelijkheid. Elke aansprakelijkheid van FOSK wordt beperkt indien de door de Klant betaalde of te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de Klant geleden schade.

 

 1. Overmacht
  11.1    Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, van welke aard dan ook, die buiten de controle of wil van FOSK ligt, ook al was deze omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar, waardoor FOSK op de bedongen datum niet in staat is deze Overeenkomst na te komen of slechts na te komen door naar zijn oordeel onevenredig belastende extra inspanningen te verrichten en/of kosten te maken, alsmede, voor zover daarin niet inbegrepen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, ziekteuitbraak, werkstaking, lockdown, transportmoeilijkheden, stopzetting als gevolg van weersinvloeden, brand, ontploffing en andere ernstige storingen in het bedrijf van FOSK of haar leverancier, of het nalaten door derden die door FOSK zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst of van welke partijen FOSK afhankelijk is, hun verplichting jegens FOSK behoorlijk, volledig en tijdig na te komen.
  11.2    Indien sprake is van overmacht kan FOSK haar verplichtingen opschorten, terwijl FOSK voorts gerechtigd is de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een schriftelijke kennisgeving aan de Klant is vereist.
  11.3    Indien sprake is van overmacht is FOSK, om welke reden dan ook, bevrijd van de verplichting tot schadevergoeding.
  11.4    In geval van overmacht aan de zijde van FOSK zal zij de Klant daarvan in kennis stellen. Voor het in kennis te stellen van de omstandigheid van overmacht is FOSK niet gebonden aan enige termijn of vorm.

 

 1. Ontbinding
  12.1    Indien de Klant één of meer verplichtingen niet behoorlijk, volledig en tijdig nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling of een wettelijke schuldsanering aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn vermogen, alsmede wanneer beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen, heeft FOSK het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daartoe een schriftelijke kennisgeving aan de Klant is vereist.  In deze gevallen heeft FOSK voorts recht op betaling van schade, rente en kosten.
  12.2    In bovengenoemde gevallen is elke vordering die FOSK op de Klant heeft of zal krijgen onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
  12.3    De Klant doet afstand van zijn recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

 1. Intellectuele-eigendomsrechten
  13.1    De Klant zal de Goederen niet gebruiken of verkopen op een wijze die inbreuk maakt op rechten van FOSK of een derde en zal in het bijzonder geen etikettering of markering of verpakking met betrekking tot de Goederen wijzigen, verduisteren, verbergen, verwijderen of anderszins verstoren.
  13.2    De Klant erkent dat alle octrooien, geregistreerde ontwerpen, modelrechten, auteursrechten, handelsmerken en andere of soortgelijke rechten op de Goederen (met inbegrip van hun verpakking) bij FOSK (of een derde) berusten en blijven berusten.
  13.3    Indien de Goederen worden geleverd in verpakkingen of containers die door de Klant zijn ontworpen of die zijn gemarkeerd in overeenstemming met de instructies/verzoeken van de Klant, garandeert de Klant dat deze verpakkingen, containers en markeringen geen inbreuk maken op de intellectuele-eigendomsrechten van derden.
  13.4    De Klant verbindt zich ertoe FOSK te vrijwaren en gevrijwaard te houden tegen alle aansprakelijkheid, vorderingen, schade, verlies, kosten of onkosten die FOSK kan lijden als gevolg van de schending door de Klant van dit artikel inzake Intellectuele- Eigendomsrechten.

 

 1. Toelichting
  14.1    Indien een bepaling van deze Voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen zich ervoor inspannen een vervangende bepaling overeen te komen die geldig en afdwingbaar is en de bedoeling van de onwettige, ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.
  14.2    Er is geen afstandsverklaring door FOSK van enige schending van een voorwaarde, convenant of voorwaarde van de Overeenkomst van kracht tenzij deze schriftelijk is en geen enkele tekortkoming of vertraging door FOSK in de handhaving van een bepaling van de Overeenkomst of in het uitoefenen van een recht, bevoegdheid of privilege ingevolge deze Overeenkomst geldt als een afstandsverklaring daarvan.
  14.3   Indien er discrepanties bestaan tussen de Voorwaarden (die in de Nederlandse taal zijn opgesteld) en een vertaling daarvan, dan  prevaleert steeds de Nederlandse versie, die tussen partijen bepalend is.

 

 1. Overdragen van rechten en verplichtingen
  Het is FOSK toegestaan de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Het is de Klant niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen, tenzij FOSK daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

 

 1. Toepasselijk recht
  16.1    Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Klant en FOSK is Nederlands recht van toepassing.
  16.2    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.
  16.3   Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een Overeenkomst worden in eerste instantie voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland.